Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Mark Drakeford: Cymru a Brexit

                                       bigpic

   Mark Drakeford AC


Mae’r DU wedi cyrraedd man tyngedfennol yn ei thrafodaethau gyda’r UE. Bydd yr hyn sy’n digwydd, neu ddim yn digwydd nesaf yn effeithio ar ffyniant Cymru a’r DU yn y dyfodol.

Roedd yn ddrwg gan Lywodraeth Cymru weld canlyniad y refferendwm, ond rydym yn ei barchu. Nawr rhaid i ni weithio i sicrhau’r canlyniad gorau posib i Gymru – un sy’n cadw cymaint â phosib o’r sawl perthynas hynod gadarnhaol rydyn ni wedi’u hadeiladu.

Yn y cyd-destun hwnnw, rydym wedi dweud yn glir beth yw ein blaenoriaethau. Mae cadw mynediad llawn a dirwystr at y Farchnad Sengl yn hanfodol ar gyfer ein dyfodol. Mae 60% o’r nwyddau sy’n cael eu hallforio o Gymru yn cael eu hanfon i’r UE – cyfran uwch na gweddill y DU, ac mae nifer o swyddi mwyaf cynhyrchiol ac uchaf eu cyflog yng Nghymru mewn sectorau sy’n ddibynnol iawn ar allu cadwyni cyflenwi cymhleth i weithredu’n llyfn ar draws Ewrop.

Mae’n Papur Gwyn “Diogelu Dyfodol Cymru” a’n papur dilynol “Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl” yn cynnal yr egwyddor o ryddid i symud mewn ffordd sy’n gyson â’n dyhead i gymryd rhan yn llawn yn y Farchnad Sengl, gan dynnu sylw ar yr un pryd at fesurau y gellid ac y dylid eu cymryd i atal camfanteisio ar weithwyr. Mae Cymru’n croesawu cyfraniad mudwyr a gweithwyr Ewropeaidd i gymdeithas ac economi Cymru, ac rydym yn herio’r negeseuon negyddol ynghylch mewnfudo sydd wedi cael lle mor flaenllaw yn y drafodaeth wleidyddol.

Mae angen trefniadau pontio cadarn ac rydym yn falch bod Llywodraeth y DU wedi gwrando o’r diwedd ar ein galwad am gyfnod pontio. Rhaid i Lywodraeth y DU a 27 gwlad yr UE fedru dod i gytundeb ar drefniadau pontio o’r fath yn sydyn. Mae’r niwed posibl i’n heconomïau o fethu â gwneud hynny’n gwneud i’r symiau sy’n cael eu trafod fel setliad ariannol ar gyfer Brexit ymddangos yn ddibwys.

Prif elfen trafodaethau Llywodraeth Cymru gyda’r DU yw’r ffordd orau i Gymru barhau i sicrhau perthynas gadarnhaol gydag Ewrop. Rydym yn benderfynol o sicrhau bod Cymru’n parhau i fod yn wlad agored ar y llwyfan Ewropeaidd ar ôl Brexit.

Rydym yn credu y dylid cadw’r corff presennol o gyfraith Ewropeaidd, sef yr acquis, i’r graddau eithaf posib. Mae hyn am resymau ymarferol – gan fod angen parhau i gydgyfeirio o ran yr amgylchedd rheoleiddiol os ydym o ddifrif am sicrhau Brexit sy’n rhoi swyddi yn gyntaf; a hefyd allan o egwyddor – gan fod yr hawliau cyflogaeth, cymdeithasol, amgylcheddol a defnyddwyr y mae’r UE wedi’u datblygu, er nad ydynt yn berffaith, yn helpu i wneud ein cymdeithas yn un mwy diwylliedig a blaengar na nifer o rai eraill yn y byd datblygedig.

Byddwn yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i symud y DU oddi wrth y model cymdeithasol Ewropeaidd, gan ein bod yn ofni y byddai hynny’n arwain at ddirywio safonau cymdeithasol ac amgylcheddol. Yn hytrach, byddai’n well gennym weld y DU yn cynnal ac yn gwella’r safonau hyn, ac yn cystadlu’n deg ar sail ein dyfeisgarwch a’n sgiliau. Rydym hefyd wedi galw ar y DU i barhau i gymryd rhan mewn amrywiol Raglenni’r UE ar ôl Brexit, fel Erasmus a Horizon 2020. Rydym wedi gweld manteision cydweithio drwy’r rhaglenni cydweithredol hyn.

Mae angen atebion i’r cwestiynau sylfaenol ynghylch beth fydd yn dod yn lle cyllid yr UE sy’n cefnogi busnesau, cymunedau, ymchwil a buddsoddiad ar draws y wlad. Ar hyn o bryd mae Cymru’n derbyn cyfanswm o tua £680 miliwn o gyllid yr UE yn flynyddol. Bydd y cyllid a ddaw yn ei le a’n dulliau o edrych ar fuddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit yn hanfodol, ac fe fyddwn yn gosod ein gweledigaeth yn fuan.

Fel y mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi dweud dro ar ôl tro, nid yw gadael yr UE yn golygu ein bod yn gadael Ewrop. Rydym yn byw mewn byd cynyddol gysylltiedig, ac ni allwn fforddio troi i ffwrdd oddi wrth ein partneriaid rhyngwladol – mae’n hanfodol i ni gynnal pob perthynas er lles ein heconomi, ein hamgylchedd a’n diwylliant, yn ogystal â gwleidyddiaeth a diplomyddiaeth.

Advertisements


Categories: Cymraeg, Politics / Gwleidyddiaeth

%d bloggers like this: